Regulamin promocji "Europejski Tydzień w Hoste.pl"

§1 Organizator
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hoste.pl
§2 Podstawy prowadzenia promocji
 1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.hoste.pl
 3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
§2 Czas trwania promocji
 1. Akcja promocyjna trwa od 11.05.2012 do 18.05.2012 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia (formularz rejestracji domen) dokonaną przez stronę internetową organizatora.
 3. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.
§3 Uczestnicy
  Uczestnikiem promocji może być każdy, kto:
 1. dokona w okresie trwania promocji rejestracji domeny z końcówką .eu
§4 Zasady promocji
 1. Promocja "Europejski Tydzień w Hoste.pl" dotyczy opłaty rejestracyjnej obejmującej pełen, roczny okres abonamentowy domeny .eu.
 2. Cena promocyjna dotyczy pierwszych trzech domen .eu rejestrowanych dla jednego abonenta w okresie trwania promocji. Cena rejestracji kolejnych domen nie podlega promocji i ustalana jest na podstawie cennika Hoste.pl w dniu rejestracji.
 3. Opłata promocyjna rejestracji na okres jednego roku wynosi 0 zł (słownie: zero złotych).
 4. Cena promocyjna obejmuje wyłącznie pierwszy rok abonamentu. Domeny rejestrowane na okres dłuższy niż 1 rok nie zostaną objęte promocją "Europejski Tydzień w Hoste.pl", a naliczona opłata będzie zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem Hoste.pl.
 5. Przedłużenie okresu abonamentowego domeny zakupionej w promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie realizacji usługi odnowienia.
 6. Wszystkie operacje płatne dokonywane na domenach zarejestrowanych podczas promocji podlegają opłacie wedle cennika Hoste.pl.
 7. Uczestnikiem promocji może zostać każdy podmiot, który w okresie jej trwania dokona zamówienia domeny .eu.
 8. Zamówienia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz rejestracyjny na stronie
  http://www.hoste.pl/domeny/rejestracja
 9. Złożenie zamówienia nie oznacza rejestracji domeny. Domena rejestrowana jest przez Hoste.pl po zweryfikowaniu zgłoszenia.
 10. Dokonanie rejestracji domeny w promocji "Europejski Tydzień w Hoste.pl" jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją następujących regulaminów: Regulamin rejestracji domen.
 11. W przypadku złamania zasad promocji "Europejski Tydzień w Hoste.pl" lub regulaminu, Hoste.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji domeny.
 12. Hoste.pl zastrzega sobie prawo do zażądania od abonenta dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub w przypadku firm, zaświadczeń NIP i REGON. Dokument taki należy przesłać w formie elektronicznej do Hoste.pl w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania. Brak nadesłania dokumentu jest jednoznaczny ze złamaniem regulaminu i skutkuje usunięciem domeny lub zgłoszenia do rejestracji.
 13. Wszystkie domeny .eu zarejestrowane podczas trwania promocji "Europejski Tydzień w Hoste.pl" podlegają ogólnym zasadom utrzymania domen w Hoste.pl w trakcie całego okresu abonamentowego.
§5 Odpowiedzialność Hoste.pl
 1. Hoste.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.