Regulamin rejestracji domen

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług rejestracji domen na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska oraz Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, zwanych dalej Usługami, przez Hoste.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 26/15 dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, zwanych dalej Abonentami.
 2. Abonent to podmiot, na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji domeny.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procesu rejestracji domeny internetowej tj. rezerwacji i rejestracji nazwy domeny lub zmiany danych abonenta oraz zmiany delegacji domeny lub przeprowadzenia transferu domeny, jak również do obsługi zarejestrowanych domen.
 4. Rejestracja domeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o wypełniony przez Abonenta w formie elektronicznej formularz oraz po otrzymaniu dokonanej przez Abonenta opłaty według cennika usług, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
 5. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej (bez zmian w stosunku do warunków określonych przez Usługodawcę) jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą, co jest jednoznaczne ze spełnieniem poniższych ogólnych warunków:
  Abonent
  a)zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych:
  – nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy
  – adres zameldowania na pobyt stały lub adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  – numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
  – numer NIP w przypadku firmy
  – adres e-mail
  – numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem

  b) zgadza się na przetwarzanie danych przez Usługodawcę w związku z rejestracją domeny
  internetowej na zasadach określonych w Regulaminie. Jednocześnie Abonent przyjmuje do wiadomości iż podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji na jego rzecz Usług.
  c) w razie zaistnienia zmiany danych osobowych powinien dokonać ich aktualizacji
  d)zobowiązuje się do zgodnego z prawem i aktualnym Regulaminem Usługodawcy
  korzystania z usług, z przysługujących mu praw oraz do wywiązywania się z powstałych zobowiązań.

  Usługodawca
  a) zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta rejestracji domeny internetowej na
  podstawie danych zawartych w formularzu o rejestrację
  b) zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych
  c) ma prawo do odmowy rejestracji domeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy Abonent:
  – podał nieprawidłowe dane osobowe
  – nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za rejestrację domeny
  – nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny
  – nazwa domeny (domena) jest już zarejestrowana.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
 7. O wszelkich zmianach dotyczących danych Abonenta zawartych we wniosku rejestracyjnym jest on zobowiązany do poinformowania o tym Usługodawce. W razie nie poinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne – za wszelkie straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez Abonenta ponosi sam Abonent.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny internetowej zawierający nazwę domeny, dane personalne Abonenta, nazwy serwerów DNS należy przesłać do Usługodawcy drogą elektroniczną (formularz dostępny jest na stronie https://www.hoste.pl/domeny/rejestracja).
 2. Po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy zgodnie z cennikiem rejestracji domen zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy zobowiązuje się on do rejestracji domeny internetowej. W razie potrzeby kontaktu z Abonentem zostaną wykorzystane informacje o numerze telefonu, adresie poczty elektronicznej przedstawione we wniosku przez Abonenta.
 3. Abonent ma prawo do:
  – zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
  – usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny
  i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem
  – zmiany abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków
  związanych z rejestracją i utrzymaniem domeny (tzw. cesja domeny)
  – transferu domeny do innego rejestratora.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych żądane zmiany nie zostaną przeprowadzone. Termin realizacji powyższych zmian w przypadku postępowania zgodnie z procedurą nie powinien być dłuższy niż 72 godziny.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, zakresu i rodzaju świadczonych Usług.

§ 3

 1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonanie określonych usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych przez Usługodawcę na podstawie faktur proforma w terminie określonym na powyższym dokumencie. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.
 2. Wysokość opłat została określona w cenniku usług Usługodawcy (https://www.hoste.pl/domeny/cennik).
 3. Opłaty za Usługi Usługodawca pobiera z góry. Jednorazowa opłata rejestracyjna obejmuje określony przy rejestracji okres utrzymywania domeny internetowej. W przypadku opóźnienia w płatnościach powodującego wygaśnięcie domeny, Usługodawca z uwagi na koszty związane z przywróceniem domeny nakładane na Usługodawcę przez rejestratora domeny – uprawniony jest do obciążenia Abonenta dodatkowymi kosztami w wysokości 20% jednorazowej opłaty rejestracyjnej.
 4. Opłatę za kolejny okres utrzymania domeny internetowej należy dokonać po otrzymaniu faktury proforma w terminie określonym na niniejszym dokumencie. Przed upłynięciem opłaconego terminu utrzymywania domeny internetowej Abonent zostaje poinformowany o jej wygasaniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji. Wraz z powiadomieniem zostaje przesłana faktura pro forma. W razie braku płatności w terminie domena wygaśnie samoistnie.
 5. Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto bankowe Usługodawcy w Bank Pekao S.A. na rachunek numer 09 1950 0001 2006 0074 3191 0002. Datą decydującą jest data wpływu środków na rachunek bankowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.
 6. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny przez Usługodawcę.
 7. Opłaty za Usługi są niepodzielne – rezygnacja z Usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem opłaconego okresu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty opłaty.
 8. Wniesienie opłat za Usługi uniezależnia Abonenta od ewentualnych zmian – podwyżki lub obniżki cen, zmiany sposobu, zakresu lub rodzaju świadczonych Usług nie dotyczą Abonenta do końca trwania opłaconego okresu.
 9. Złożenie przez Abonenta zamówienia na Usługi jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy upoważnienia do wystawiania faktur VAT drogą elektroniczną. Jednocześnie Abonent wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wersji elektronicznej. Faktury pro forma oraz faktury VAT są wystawiane w oparciu o dane zawarte we wniosku rejestracyjnym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.

§ 4

 1. W związku z wykonywaniem Usług wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do ich realizacji, a także na okres świadczenia Usług aż do przedawnienia mogących wyniknąć z ich realizacji roszczeń. Strony przetwarzają dane osobowe:
  a) ze wskazaniem kategorii danych osobowych pracowników i współpracowników Stron,
  b) ze wskazaniem rodzaju danych osobowych jako - imienia i nazwiska, adresu zamieszkania bądź prowadzenia działalności, numeru PESEL, numeru NIP, danych kontaktowych Abonentów - imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych pracowników, bądź współpracowników Stron.
 2. Wykonywanie operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cel opisany w niniejszym paragrafie, wymaga każdorazowej pisemnej zgody drugiej Strony. W sytuacji powierzenia przetwarzania danych Usługodawcy, Abonent upoważnia Usługodawcę do dalszego powierzenia danych osobowych na rzecz podmiotów wykonujących na rzecz Usługodawcy usługi utrzymania serwerów i systemów teleinformatycznych w celu prawidłowego świadczenia Usług a także na rzecz Sylwii Wierońskiej działającej pod firmą Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała oraz na rzecz Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa w celu rejestracji domeny. Informacja zawierająca treść Obowiązku Informacyjnego Usługodawcy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie operacje na danych osobowych dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Strona otrzymująca dane osobowe ponosi odpowiedzialność (także wobec drugiej Strony) za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa.
 5. Strony zobowiązują się współpracować w realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla Usługodawcy (Kraków).
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące świadczonych Usług Usługodawca przyjmuje pocztą elektroniczną na adres biuro@hoste.pl lub listownie na adres:

  Hoste.pl
  ul. Zabłocie 26/15
  30-701 Kraków

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 25 maja 2018 r.

Załącznik do regulaminu - Obowiązek Informacyjny


W związku z udostępnieniem Grzegorzowi Cycoń, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Hoste.pl Grzegorz Cycoń danych osobowych (ze wskazaniem kategorii danych osobowych klientów oraz pracowników i współpracowników klientów) w związku ze świadczeniem usług rejestracji domen internetowych na rzecz klientów, wskazuje iż:


 1. administratorem danych osobowych jest Grzegorz Cycoń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Hoste.pl Grzegorz Cycoń pod adresem: ul. Zabłocie 26/15, 30-701 Kraków. Nr NIP 6332084220.
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - do celów marketingowych w zakresie przesyłania informacji o świadczonych usługach.
 3. dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi w zakresie księgowości na rzecz Administratora w celu prowadzenia rozliczeń oraz podmiotom świadczącym usługi utrzymania serwerów i systemów teleinformatycznych w celu wykonywania zawartej z klientem umowy, a także na rzecz Sylwii Wierońskiej działającej pod firmą Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała oraz na rzecz Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa w celu rejestracji domeny.
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zwartej z klientem umowy oraz ochrony przed roszczeniami.
 5. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.