• Hosting Czytaj więcej
 • Rejestracja domen Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
 • Tworzenie stron i grafika Czytaj więcej
 • Pozycjonowanie Czytaj więcej
 • Przenieś domenę .pl z NASK do Hoste.pl Czytaj więcej

Regulamin hostingu

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług hostingowych, zwanych dalej Usługami, przez Hoste.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Komandosów 15/54, dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia Usługi jest rozumiane jako forma zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Przedmiotem Regulaminu jest świadczenie przez Usługodawcę Usług Użytkownikowi w zamian za wnoszone przez niego opłaty.
 2. Opłaty za Usługi Usługodawca pobiera z góry za określony w formularzu zamówienia okres rozliczeniowy.
 3. Faktury wystawiane są na podstawie cennika opublikowanego na stronie internetowej Usługodawcy (https://new.hoste.pl/hosting/cennik) zwanego dalej Cennikiem.
 4. Opłaty za Usługi pobierane są na podstawie faktur pro forma wystawianych przez Usługodawcę i dostarczanych Użytkownikowi pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia na Usługę.
 5. Faktura pro forma powinna być opłacona przez Użytkownika w terminie podanym na niniejszym dokumencie. Na drukach wpłat bądź przelewów konieczne jest wyszczególnienie Usług, których dotyczy wpłata. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi faktury VAT w wersji elektronicznej za zamówione Usługi w ciągu 14 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Usługodawcy. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
 7. W okresie świadczenia Usług możliwa jest zmiana ich zakresu. Przy rozszerzeniu zakresu Użytkownik pokrywa różnicę opłat z uwzględnieniem części opłaty za niewykorzystany okres z tytułu świadczenia pierwotnie zakupionych Usług. Przy zawężeniu zakresu przed upłynięciem okresu trwania Usług Użytkownikowi nie jest zwracana część opłaty za niewykorzystany okres świadczenia pierwotnie zakupionych Usług.
 8. Przed upływem okresu, za który Usługi zostały opłacone, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na adres autoryzowany podany podczas składania zamówienia informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usług oraz fakturę pro forma, na podstawie której będzie mógł opłacić Usługi na okres następny. Obowiązkiem klienta w przypadku zmiany adresu autoryzowanego jest jego aktualizacja.
 9. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który Usługi zostały opłacone, wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku Usługodawcy, świadczenie Usług zostanie zablokowane na okres 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi odblokowanie świadczenia Usług i ich przedłużenie na okres wynikający z wniesionej opłaty. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wpłaty, świadczenie Usług zostaje zaprzestane, a umowa na świadczenie Użytkownikowi Usług przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu.Jeśli na koniec miesiąca kalendarzowego limit transferu przewidziany dla świadczonych na rzecz Użytkownika Usług zostanie przekroczony, Usługodawca wystawi fakturę za dodatkowy transfer zgodnie z Cennikiem.
 10. Jeśli na koniec miesiąca kalendarzowego limit transferu przewidziany dla świadczonych na rzecz Użytkownika Usług zostanie przekroczony, Usługodawca wystawi fakturę za dodatkowy transfer zgodnie z Cennikiem.
 11. Opłaty za Usługi są niepodzielne – rezygnacja z Usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem opłaconego okresu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty opłaty.
 12. Opłaty za Usługi nie obejmują kosztów: uzyskania dostępu do Internetu; zakupu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania; zarejestrowania i utrzymania własnej domeny; zaprojektowania, wykonania i obsługi serwisu WWW; szkolenia z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, itp.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi Użytkownika wynikającą z nieopłacenia abonamentu za domenę u operatora domeny.
 14. Opłaty za Usługi Usługodawca przyjmuje przelewem na konto bankowe w mBank S.A., na rachunek numer 16 1140 2017 0000 4002 0654 3013.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.

§ 3

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, za które Użytkownik uiścił opłatę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Użytkownika – nie są one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 3. O ile Użytkownik nie zastrzegł tego, Usługodawca ma prawo do opublikowania na liście referencyjnej nazwy Użytkownika, adresu jego serwisu WWW oraz przedstawiania ogólnego zakresu świadczonych na jego rzecz Usług.
 4. Usługodawca zapewnia prywatność poczcie elektronicznej Użytkownika – nie kontroluje przesyłanej poczty i plików. W szczególnych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania poczty elektronicznej na wniosek organów państwowych do tego uprawnionych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość krótkich przerw w świadczeniu Usług ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia (powyżej 2 godzin) dostępu do pewnych Usług Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników, którzy je zamówili i opłacili.
 6. Usługodawca nie odpowiada na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z: działania siły wyższej (zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działania sił przyrody, wojna, strajk, długotrwałe awarie w dostawie energii), awarii mediów telekomunikacyjnych, awarii powstałych z winy Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: braku ciągłości świadczenia Usług, przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, nieprawidłowego użytkowania kont, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Usług, niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, czy też działania czynników lub osób trzecich.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w poczcie elektronicznej i w serwisach Użytkownika.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, zakresu i rodzaju świadczonych Usług.

§ 4

 1. Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zamówione Usługi oraz za przekroczone limity transferu miesięcznego.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas zamawiania Usług, w celach służących wywiązaniu się przez Usługodawcę ze świadczonych Usług oraz wystawienia dowodów księgowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik oświadcza, że podał prawidłowe dane osobowe podczas zamawiania Usług. Podanie nieprawidłowych danych przez Użytkownika upoważnia Usługodawcę do anulowania wszelkich Usług w trybie natychmiastowym, także po dokonaniu opłat.
 4. Użytkownik, bez względu na narodowość, zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w swojej poczcie elektronicznej i w swoich serwisach.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich do używania materiałów umieszczonych w swoich serwisach.
 6. Użytkownik nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw do Usług bez wiedzy i zgody Usługodawcy.

§ 5

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy na wniosek Użytkownika nie zobowiązuje Usługodawcy do zwrotu opłaty za świadczoną Usługę. Wypowiedzenie umowy na wniosek Usługodawcy zobowiązuje go do zwrotu Użytkownikowi proporcjonalnej kwoty opłaty za świadczoną Usługę. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na który Usługi zostały opłacone może nastąpić drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi bez zwrotu uiszczonych opłat jeżeli: serwis internetowy Użytkownika zawiera treści sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem, a w szczególności treści (teksty, obrazy, odnośniki, itp.) erotyczne lub pornograficzne; Użytkownik lub treść jego serwisu narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe innych; Użytkownik działa na szkodę innych użytkowników Usług świadczonych przez Usługodawcę lub użytkowników sieci Internet; serwis internetowy Użytkownika służy nielegalnej dystrybucji oprogramowania komercyjnego; Użytkownik nie dokonał terminowej opłaty za hosting lub inne (pozycjonowanie, tworzenie stron www, usługi dodatkowe) świadczone przez Usługodawcę; Użytkownik nie wniósł opłaty za przekroczone limity transferu miesięcznego; Użytkownik złamał dowolny punkt niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadkach łamania prawa Usługodawca może o nich poinformować odpowiednie organy państwowe.
 4. W przypadkach szczególnych, w których działanie programów Użytkownika będzie powodowało nadmierne obciążenie serwerów Usługodawcy mające wpływ na pogorszenie Usług świadczonych innym użytkownikom, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń przepustowości oraz zasobów serwerów dla programów uruchamianych przez Użytkownika lub całkowitą blokadę konta Użytkownika. O ograniczeniach wraz z ich opisem i uzasadnieniem, Użytkownik zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego okresu próbnego, o ile zakres zamówionych po raz kolejny Usług jest identyczny z zakresem Usług, których świadczenie zostało zaprzestane z powodu braku dokonania za nie opłaty.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące świadczonych Usług Usługodawca przyjmuje pocztą elektroniczną na adres biuro@hoste.pl lub listownie na adres:

  Hoste.pl,
  ul. Komandosów 15/54
  30-334 Kraków

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku.