Regulamin Programu Partnerskiego


Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Hoste.pl

Program Partnerski Hoste.pl (zwany w dalszej części dokumentu Programem) to skierowany do ograniczonego kręgu odbiorców (klienci Hoste.pl). Program ma na celu zachęcanie do korzystania z usług Hoste.pl oraz przewidujący uzyskiwanie korzyści przez jego uczestników dalej zwanych Partnerami. Program określa zobowiązanie Hoste.pl do uwzględnienia prowizji 50% na obecne lub nowe usługi Hoste.pl dla Partnera, który spełnił warunki ustalone przez Hoste.pl w niniejszym dokumencie.

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem programu partnerskiego jest firma Hoste.pl.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Partnerem w programie partnerskim może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest bycie klientem Hoste.pl tj. posiadanie aktywnego pakietu hostingowego w Hoste.pl, zarejestrowanej domeny lub opłacanie jakiejkolwiek usługi abonamentowej.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Program dotyczy polecania nowopowstałych serwerów hostingowych (dla strony, poczty itd.) oraz już istniejących (w przypadku przenoszenia usług). Hoste.pl bezpłatnie zajmuje się także przeniesieniem usług od dotychczasowego usługodawcy.

§ 3

Zasady i warunki uzyskania rabatu przez Partnera Hoste.pl

 1. Partner polecający pakiet hostingowy w Hoste.pl otrzymuje spersonalizowany link referencyjny/adres URL zawierający identyfikator partnera.
 2. Hoste.pl dzięki linkowi identyfikuje konkretne zamówienie złożone przez link referencyjny. Link referencyjny zapamiętuje konkretne wejście i umożliwia identyfikację zamówienia do 180 dni. Nawet jeśli kolejne wejście na stronę www.Hoste.pl następuje już bezpośrednio. Identyfikacja polecenia może także zostać zrealizowana poprzez podanie przez osobę poleconą loginu Partnera w polu uwagi w formularzu zamówienia. Oba sposoby: link lub login spowodują przypisanie polecenia do Partnera.
 3. Po opłaceniu przez osobę lub firmę poleconą opłaty abonamentowej na pierwszy rok, firma Hoste.pl informuje Partnera o zdobyciu polecenia.
 4. Partnerowi zostaje przyznany rabat w wysokości 50% od obecnej na stronie ceny za pakiet z uwzględnieniem ewentualnych promocji. Przykład: Polecona osoba lub firma decyduje się na pakiet Serwer Plus za 135,30 zł ł brutto. Partner Hoste.pl otrzymuje 50% od kwoty polecenia/zamówienia tj. 67,65 zł brutto.
 5. Stawki prowizyjne za polecenie nowych usług przypisane do konkretnych serwerów. Stan na 18.05.2023.

  - Serwer Eco - 30,13 zł
  - Serwer Start - 43,05 zł
  - Serwer Plus - 67,65 zł
  - Serwer Power - 153,75 zł

 6. Partner może spożytkować uzyskaną kwotę na:
  a) obniżenie kosztów abonamentu na hosting w następnym cyklu rozliczeniowym lub przedłużenie domeny w Hoste.pl
  b) zakup nowych usług w Hoste.pl (np. rejestracja domeny, dodatkowy transfer, kolejny pakiet)
  c) wypłatę kwoty z polecenia na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT.
 7. Hoste.pl w pierwszej kolejności obniża cenę Partnerowi na wybraną usługę o wypracowaną kwotę dla najbliższego okresu rozliczeniowego lub obniża cenę zakupu nowej usługi w Hoste.pl
 8. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
 9. W przypadku nieprzedłużenia przez Partnera pakietu hostingowego na następny rok lub niewykupienia nowej usługi, wypracowana kwota może zostać przekazana na podstawie faktury VAT. W przeciwnym razie przepada.
 10. Partner może polecić usługi w Hoste.pl dowolnej liczbie osób lub firm. W przypadku obniżenia kosztów swojej usługi do zera, może wykupić z rabatem dowolną nową usługę w Hoste.pl lub wystawić Hoste.pl fakturę VAT.
 11. Nie obowiązuje minimalny próg kwotowy realizacji „wypłaty" polecenia.
 12. W przypadku rezygnacji poleconego z zakupu serwera w ciągu 14 dni od wpłaty Hoste.pl ma prawo wycofać obniżkę dla Partnera z uwagi na brak realizacji polecenia.
 13. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 18.05.2023 roku.
 14. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Partnerem a Organizatorem, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.