• Hosting Czytaj więcej
 • Rejestracja domen Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
 • Tworzenie stron i grafika Czytaj więcej
 • Pozycjonowanie Czytaj więcej

Regulamin Programu Partnerskiego Hoste.pl

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Hoste.pl

Organizatorem programu partnerskiego jest firma Hoste.pl

Program Partnerski Hoste.pl (zwany w dalszej części dokumentu Programem) to skierowany do ograniczonego kręgu odbiorców (klienci Hoste.pl) program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług Hoste.pl oraz przewidujący uzyskiwanie korzyści przez jego uczestników dalej zwanych Partnerami. Program określa zobowiązanie Hoste.pl do uwzględnienia rabatu 30% na obecne lub nowe usługi oferowane przez Hoste.pl dla Partnera, który spełnił warunki ustalone przez Hoste.pl w niniejszym dokumencie.

I. Postanowienia ogólne

 1. Partnerem w programie partnerskim może zostać osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest bycie klientem Hoste.pl tj. posiadanie aktywnego pakietu hostingowego w Hoste.pl.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Program dotyczy polecania nowopowstałych serwisów internetowych oraz serwisów już istniejących. Hoste.pl bezpłatnie zajmie się przeniesieniem usług od poprzedniego usługodawcy.

II. Zasady i warunki uzyskania rabatu przez Partnera Hoste.pl

 1. Partner polecający pakiet hostingowy w Hoste.pl przesyła na adres biuro@hoste.pl informację o osobie lub firmie, która dzięki poleceniu skorzystała z usług Hoste.pl. Za informację uważa się: imię, nazwisko lub nazwę firmy.
 2. Hoste.pl identyfikuje partnera oraz osobę/firmę poleconą.
 3. Po opłaceniu przez osobę lub firmę poleconą opłaty abonamentowej na pierwszy rok, firma Hoste.pl informuje Partnera o zdobyciu polecenia.
 4. Partnerowi zostaje przyznany rabat w wysokości 30% od obecnej na stronie ceny za pakiet z uwzględnieniem ewentualnych promocji. Przykład: Polecona osoba lub firma decyduje się na pakiet Serwer Plus za 150 zł netto. Partner Hoste.pl otrzymuje 30% od kwoty polecenia/zamówienia tj. 45 zł.
 5. Partner decyduje, w jaki sposób chce spożytkować uzyskany rabat:
  a) obniżenie kosztów abonamentu na hosting w następnym cyklu rozliczeniowym lub przedłużenie domeny w Hoste.pl
  b) wykorzystanie wypracowanej kwoty na zakup nowych usług w Hoste.pl (np. rejestracja domeny, dodatkowy transfer, kolejny pakiet)
 6. Hoste.pl po otrzymaniu informacji obniża cenę Partnerowi na wybraną usługę o wypracowaną kwotę dla najbliższego okresu rozliczeniowego lub obniża cenę zakupu nowej usługi w Hoste.pl
 7. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
 8. W przypadku nieprzedłużenia przez Partnera pakietu hostingowego na następny rok lub niewykupienia nowej usługi, wypracowana kwota z polecenia przepada. Kwota ta nie będzie wypłacana w postaci gotówki.
 9. Partner może polecić usługi w Hoste.pl dowolnej liczbie osób lub firm. W przypadku obniżenia kosztów swojej usługi do zera, może wykupić z rabatem dowolną nową usługę w Hoste.pl
 10. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 01.06.2010 roku.
 11. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Partnerem a Organizatorem, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.